Warsztaty formacyjne dla Szkolnych Kół Caritas w Zboiskach

 

W dniach 16-18 listopada 2012r. nasza 12 osobowa grupa wolontariuszy Koła Caritas im. św. Franciszka z Asyżu działająca w Niepublicznym Gimnazjum w Handzlówce uczestniczyła w spotkaniu formacyjnym dla Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Przemyskiej, które odbyło się w Ośrodku Caritas w Zboiskach niedaleko Sanoka. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 wolontariuszy i opiekunowie. Przyjechały grupy z Iwonicza-Zdroju, Leska, Wiązownicy i  Handzlówki.

Spotkania prowadzili ks. Marek Duda – dyrektor Ośrodka Caritas w Zboiskach
i ks. Marek Dec – zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Plan działań na poszczególne dni był niezwykle zróżnicowany i pełny. Mieliśmy możliwość pogłębienia wiary poprzez modlitwę, adorację Najświętszego Sakramentu, spowiedź świętą i uczestnictwo w Eucharystii. Uczestniczyliśmy także w konferencjach, warsztatach, uczyliśmy się nowych piosenek, bawiliśmy się podczas „pogodnych wieczorów”, zwiedzaliśmy okolicę.

W pierwszym dniu ks. Marek Dec mówiąc o Roku Wiary, który ogłosił dla całego Kościoła papież Benedykt XVI, zachęcał do spotkania z żywym Jezusem, które może spowodować, że powtórnie się narodzimy, może wypełnić nas miłością, a tylko wtedy jako wolontariusze możemy tę miłość, miłosierdzie dawać innym. Bez łączności z Bogiem możemy przestać widzieć ludzkie twarze zagubić się w kolejnych akcjach, liczbach, działaniach.

Podczas tzw. „pogodnego wieczoru” mieliśmy okazję poznać się lepiej, dowiedzieć się czegoś więcej o działalności poszczególnych grup. Każda z grup prezentowała swoją działalność, uczyliśmy się także nowych, często humorystycznych piosenek. Śpiewy prowadził, jednocześnie grając na gitarze, ks. Marek Duda.

 Nasze koło Caritas z Handzlówki zaprezentowała przewodnicząca - Gabriela Król. Działamy od 2003 roku, staramy się ciągle na nowo przypominać sobie i rozumieć  słowa Jezusa „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Wykonujemy proste zadania, drobne prace. Tworzymy karki świąteczne, które rozprowadzamy i za zebrane datki kupujemy odzież, książki, żywność dla potrzebujących. Uczymy się prawdziwego życia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Handzlówce. Rozmawiając z chorymi, zauważamy, że niejednokrotnie to oni są bardziej radośni, pełni pokoju niż my - zdrowi i silni. Pomagamy naszym chorym w robieniu zakupów, a oni odwdzięczają się nam czymś znacznie cenniejszym - uśmiechem i modlitwą. W wielu dobrych działaniach współpracujemy  z Parafialnym Zespołem Caritas z Handzlówki.

Właściwie wszystkie grupy wolontariuszy pracują podobnie, starając się czynić dobro.

Na koniec piątkowego wieczoru ks. Marek Duda opowiedział nam historię o pięknym, potężnym, niezniszczalnym statku – cudzie techniki. Statek ów, tak mocny i doskonały, zatonął przez drobne, niepozorne elementy konstrukcyjne- nity. Nity spinały blachy kadłuba, zostały starte w kontakcie z górą lodową. Historię tę każdy z nas może odnieść do siebie, Jesteśmy tak silni, jak nasze najsłabsze elementy”. W pracy wolontariusza potrzebna jest pokora i nieustanna praca nad sobą.

Nasze kilkudniowe spotkanie było niezwykle radosne i jakby poprzetykane żywiołowym, wspólnym śpiewem i zabawami prowadzonym przez ks. Marka Dudę.

W sobotę uczestniczyliśmy w spotkaniu z  ks. Arturem Jańcem, Dyrektorem Caritas Archidiecezji Przemyskiej, który mówił o działalności charytatywnej Caritas w Polsce
i szerzej w Archidiecezji Przemyskiej. Zwracał uwagę młodych słuchaczy na działania na rzecz potrzebujących, które są czynione bez rozgłosu i  nieustannie

Uczestniczyliśmy również w pokazie pierwszej pomocy. Jednym z zadań, które  realizowaliśmy, było przygotowanie plakatów zachęcających do wiary w Boga. Plakaty prezentowaliśmy podczas pogodnego wieczoru, omawiając szerzej treści w nich zawarte.

W drugim dniu ks. Marek Duda podzielił się z nami refleksjami dotyczącymi umiejętności dostrzegania dobra, które w naszym życiu się dzieje, darów, które otrzymujemy i dziękczynienia za te dary Bogu. Zdystansowania się do własnego, często roszczeniowego, pełnego niezadowolenia i pretensji podejścia do życia. Następnie uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu, spowiedzi świętej  i Mszy świętej .

Wieczorem oglądaliśmy  film pt. „August Rush”- opowiadający historię chłopca, który  wiedziony wewnętrzną muzyką wyruszył na poszukiwanie swoich rodziców.

W niedzielę, po Eucharystii, uczestniczyliśmy w ostatniej konferencji.  Ks. Marek Dec mówił o  miłosierdziu, które może być realizowane na wiele sposobów – stanowi połączenie czynu z miłością, która wypływa od Boga.

To było niesamowite spotkanie, pełne radości, rozmów z nowo poznanymi koleżankami i kolegami, ale też wypełnione refleksją na temat własnej motywacji do pracy
i służenia innym oraz  stanu wiary.

Dziękujemy serdecznie organizatorom warsztatów i mamy nadzieję, że spotkamy się podczas Dni Wolontariatu, które odbędą się 8 grudnia w Łańcucie, a później już na wiosnę w Rajskiem.

 

Agnieszka Cieszyńska

 

13.11.2012 - O KRÓLOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA. List Episkopatu Polski na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata


Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu!

Dzisiejsza liturgia Słowa ukazuje nam, że prawda o królowaniu Chrystusa ma swe głębokie korzenie biblijne. Przed sądem Piłata Jezus wyznaje: „Tak, jestem królem” (J 18,37). Wcześniej powiedział: „Królestwo moje nie jest z tego świata, […] nie jest stąd” (J 18,36). W ten sposób każe nam uważniej spojrzeć na swoje królowanie. Nie było bowiem problemu z samym uznaniem w Jezusie króla. Wymownym świadectwem tego są pełne zachwytu słowa Natanaela: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” (J 1,49). Niestety, od samego początku brakowało głębszego rozumienia królewskiej godności Chrystusa.
 

Św. Jan Ewangelista przekazuje, jak po cudownym rozmnożeniu chleba chciano Jezusa z Nazaretu obwołać królem (J 6,14-15), aby jeść chleb do sytości i spokojnie żyć. Podobny brak głębszego spojrzenia na prawdę o królowaniu Chrystusa ujawnia się też obecnie. Dlatego w dzisiejszą Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata chcemy przypomnieć podstawowe elementy biblijnego orędzia o Jego królowaniu.

1. Królowanie Boga w świecie i pośród ludu Przymierza
Psalmy wysławiają Boga, który panuje nad światem stworzeń: „Pan jest Królem – umocnił świat, by się nie poruszył” (Ps 96,10). Autor Psalmu 22. mówi o panowaniu Boga nad dziejami ludów: „wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami” (w. 28n).
Stary Testament objawia Boga jako obecnego w życiu Izraelitów na podobieństwo Króla: wyprowadził ich z krainy pogan, bronił ich przed głodem i wrogami, ocalił od zagłady w Egipcie, zawarł Przymierze, przeprowadził przez pustynię i wprowadził do Ziemi Obiecanej. Gdy wybudowali Mu w Jerozolimie świątynię, objawiał w niej swoją chwałę. Tak mówi o tym prorok Izajasz: „ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł... I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały». […] Oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!»” (Iz 6,1-5).
 
W świątyni więc, a nie w pałacu, Bóg wysłuchiwał modlitw o przebaczenie grzechów, uzdrowienie z choroby, ocalenie od niesprawiedliwości, wyzwolenie spod ucisku prześladowców (por. 1 Krl 8,23-60). Bożą pomoc i wsparcie, w tym wielkie zwycięstwa nad wroga-mi, Izraelici przeżywali jako wydarzenia religijne, a równocześnie jako wezwanie nie do budowania potęgi militarnej, politycznej czy gospodarczej, lecz do odnowienia przymierza z Bogiem i bardziej wiernego wypełniania Bożego Prawa.
 

2. Zapowiedzi Mesjasza jako idealnego Króla
Prorocy Starego Testamentu głosili, że na końcu czasów Bóg da swemu ludowi Mesjasza – Króla, który zaprowadzi w świecie panowanie Boga. Prorok Zachariasz wołał: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie Córo Jeruzalem! Oto twój Król idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Za 9,9n). Izajasz wyjaśniał, na czym będzie polegać królowanie Mesjasza. Namaszczony Duchem Świętym „rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi” (Iz 11,4-5). Natomiast zasadniczym dziełem Mesjasza – Króla będzie uwolnienie ludu z jarzma grzechów i śmierci: „wyda swe życie na ofiarę za grzechy, […] usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie” (Iz 53,10-11).
 
W tym prorockim programie misji idealnego Króla nie ma żadnej aluzji do ziemskiego panowania. Mowa jest o tym, że Mesjasz-Król objawi narodom wolę Boga (por. Iz 42,1-6) oraz pokaże ubogim i pokornym, jak ją wypełniać; że sam posłuszny Bogu usunie bunt, grzech Adama i dokona przemiany człowieka, jednając go z Bogiem.

3. Królestwo Boże przychodzi w Jezusie
Pan Jezus rozpoczął swą misję od znamiennych słów: „Czas się już wypełnił. Przybliżyło się do was królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,14-15). W ten sposób zwiastuje początek królowania Boga wewnątrz dziejów świata i rodzaju ludzkiego, poprzez zamieszkania Boga pośród nas. „Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: ‘Oto tu jest’ albo: ‘Tam’. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest»” (Łk 17,20-21). Chodzi tu o Jego własną Osobę – Mesjasza-Króla i Jego działanie, w którym objawiała się moc i miłość Boga.
 
Bożą mocą Jezus uzdrawiał chorych i wypędzał złe duchy. Miłością miłosierną Boga przemieniał grzeszników i celników, odpuszczając im nawet najcięższe grzechy. Natomiast Janowi Chrzcicielowi, który przez uczniów pytał z więzienia, czy królowanie Boga już przy-szło, odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11,2-5). Tak oznajmia, że panowanie Boga jest już obecne w świecie i dosięga każdego, kto przychodzi do oczekiwanego Mesjasza.
 
Co więcej, dokonywane przez Jezusa uzdrowienia, uwalnianie opętanych spod panowania Szatana, a zwłaszcza wskrzeszanie umarłych – to jakże ważne i czytelne zapowiedzi Jego chwalebnego zmartwychwstania. W zmartwychwstaniu objawia się pełnia mocy i miłości Boga, Jego królowanie, wymownie zapowiedziane w słowach skierowanych do skruszonego łotra: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju” (Łk 23,43).

4. Królestwo Boże obecne w zmartwychwstałym Panu
Królowanie Boga obecne w zmartwychwstałym Chrystusie rozciąga się na wszystkich, którzy wraz z apostołami w Niego wierzą. Królestwo to wkracza w nasze codzienne życie, gdy modlimy się słowami: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, […] przyjdź Królestwo Twoje!” i gdy w Komunii św. przyjmujemy uwielbione Ciało Jezusa. Kto słucha Jego słów zapisanych w Ewangelii i wypełnia je, ten rzeczywiście należy do Jego królestwa, jest Jego rodziną (por. Mk 3,31-35). Należą do niej apostołowie i wszyscy wierzący w Jezusa pochodzący ze wszystkich narodów ziemi, którzy są Kościołem Chrystusa-Króla. Jego królestwa nie ograniczają ani granice państw, ani systemy gospodarcze, ani różnice kulturowe czy języki. „Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie” (Dz 10,34-35).
 
Równocześnie, tak urzeczywistniające się królowanie Boga na ziemi ciągle się jeszcze przybliża. Coraz bardziej staje się naszym udziałem Niebo, to znaczy Bóg w swej świętej obecności, która na końcu czasów obejmie zbawionych i będzie dla nich „Krainą Życia”. Udziału w niej dostąpią wierzący w Boga, żyjący błogosławieństwami i miłosierni. To do nich Jezus mówi: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie” (Mt 5,12). Kiedyś usłyszą: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25,34-36).
O ostatecznym wejściu do pełni Królestwa zadecyduje wynik sądu Bożego, o którym Pan Jezus naucza w kilku przypowieściach: o talentach (Mt 25,14-20), o niemiłosiernym słudze (Mt 18,23-35), o słudze nieuczciwym (Łk 16,1-8) oraz o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31). Wierni słudzy dostąpią życia wiecznego (Mk 10,29-30), czyli szczęścia, ukazywanego w obrazie uczty. Jej przedsmak przeżywamy w każdej Eucharystii. „Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym!” (Łk 14,15), kto ze zmartwychwstałym Panem będzie „pił nowy kielich z owocu winnego krzewu” (Mk 14,25). Ufamy, że stanie się to udziałem wszystkich, którzy już na ziemi należą do królestwa Bożego obecnego w Kościele. Promieniujący w świecie sprawiedliwością i miłosierdziem usłyszą słowa: „Sługo dobry i wierny! […] Wejdź do radości twego Pana!” (Mt 25,21.23). Król królów i Pan panów (Ap 19,16) wprowadzi ich do Nieba.
 

5. Wnioski duszpasterskie
Od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia się w świecie królestwo Boże. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania człowieka w świecie. Oznacza – jak usłyszymy w dzisiejszej prefacji – „wieczne i powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Trudno się więc dziwić, że marzy się nam realizacja takiego królestwa w świecie, bez najmniejszych zakłóceń. Myślenie jednak, że wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, trzeba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w świecie.
Przede wszystkim królestwo Jezusa już się realizuje. Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału w nim. Natomiast od nas zależy, na ile z łaski królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak Jezus, służąc Bogu i ludziom.
Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki. Realizacja zadania zakłada przyjęcie tego, co Jezus daje, domaga się życia Jego miłością i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, oddanie Mu swego serca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami.
Ten konkretny program nie potrzebuje jakiejkolwiek formy intronizacji. Konieczne jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie mu swego życia. Gdy dokonamy tego w naszych domach i parafiach, zmieni się oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła. Szczególną drogą może być uznanie królowania Jezusa poprzez umiłowanie Jego Najświętszego Serca. Początkiem tej drogi niech będzie odnowienie dziś, we wszystkich świątyniach, aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi wszechświata. Na realizację tej drogi w codzienności udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
 
obecni na 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie,
 
w dniach 2-3 października 2012 r.

Artykuły

Transmisja Mszy Świętej

Zegar

Dzisiaj jest

czwartek,
28 maja 2020

(149. dzień roku)

Święta

Czwartek, VII Tydzień Wielkanocny
Rok A, II
Dzień Powszedni

SondaLicznik

Liczba wyświetleń:
1828539